Crypto Trading 101: Bull and Bear Flags (2023)

Varje kryptohandlare har alltid ett huvudmål, att förutsäga det framtida priset med så stor noggrannhet som möjligt. En korrekt förutsägelse som ett enormt incitament för en kommer antingen att ge enorma avkastningar eller undvika bitande förluster. En felaktig förutsägelse är i sin tur mycket beskattande och kostsam när det gäller förlorade investeringar. För att vara en produktiv prisprediktor bör konsten att bemästra trender bli ens närmaste allierade, precis som hundar är människans bästa vän. Det är lättare sagt än gjort. Att identifiera en trend när den börjar är en ganska komplex process. Att skilja en marknadssvängning från en bullrun till baisse förhållanden från en litendra tillbaka(tjurflagga) behöver fler insikter. Läs vidare för att förstå mer.

Vad är tjur- och björnflaggor

En hausseartad flaggbildning hänvisar till en liten paus i den uppåtgående trenden för ett specifikt kryptopris. Fortsättningen på tjurkörningen följer paus. Termen en flagga hänför sig till grafens likhet med en flagga med en stång. Skildringen av en bullflagga börjar med en solid tidigare vertikal uppåtgående trend, flaggstången. En lätt sicksack uppstår på en viss nivå som bildar ett horisontellt eller något nedåtriktat metebord, flaggan.

Å andra sidan, abaisse flagganvisar det motsatta scenariot, en sorts inverterad flagga. Det börjar med ett skarpt vertikalt fall, stolpen och den lätta sicksacken av prisrörelser, vilket bildar ett bord som kan vara horisontellt eller något vinklat uppåt.

I båda fallen tenderar prisrörelserna efter flaggtabellen att spegla de rådande förhållandena före flaggan. I huvudsak fortsätter priserna att röra sig kraftigt uppåt efter bullflaggan eller kraftigt nedåt efter björnflaggan.

Den hausseartade flaggan

En hausseartad flagga anses vara en av de bästafortsättningsmönsterinom krypto och aktiehandel. För att bättre kunna identifiera en, finns det specifika parametrar man behöver förstå, nämligen;

Deras orsak

Det uppstår främst till följd avmarknadskonsolidering. Det är en fas där en allmän obeslutsam karaktär präglar marknaderna. Under konsolidering tenderar kryptopriset att fluktuera mellan ett väldefinierat mönster av handelsnivåer.

(Video) Bull VS Bear Flag Patterns in Trading: What's The DIFFERENCE?

En linje som dras för att förena fluktuationstopparna bildar toppen av flaggbordet, med en liknande linje som länkar samman dalarna för att öronmärka bordets botten. Det är värt att notera att priserna kan röra sig över eller under handelsmönstret efter konsolidering. En fortsatt rörelse uppåt pekar på en hausseartad flagga, medan en nedåtgående rörelse visar en svängning till baisseartade marknadssentiment.

Konsekvenser av en tjurflaggas förekomst

När en bullflagga inträffar blir flera punkter mer uppenbara. Från dessa punkter kommer de viktiga handelsförslagen som skulle kunna peka på mer vinst.

För det första antyder det att den första investerarsamlingen kan ta slut. Det beror på att efterfrågans och utbudets krafter bestämmer priset på krypto. Efterfrågan är mer än utbudet på en tjurmarknad och därför stiger priset. En flagga uppstår eftersom utbud och efterfrågan för närvarande svävar i paritet.

För det andra är det startpunkten för fler investeringar för att upprätthålla bull run. Den korta pausen i prisuppgångar ger fler investerare som missade den snabba löpningen (som visas av polen) en chans att åta sig att investera i krypto och dra nytta av löpningen.

Identifiera en tjurflagga från en sving till baisseartade förhållanden

De primära indikatorerna på om en prissvängning är en flagga eller en svängning till baisseartade marknader ligger inom själva svängperioden. Deras avgörande faktorer är i första hand efterfrågan och utbud, vilket i sin tur definieras av hur investerare köper in myntet i fråga.

När fler investerare pumpar in kapital i projektet i väntan på framtida vinstermotståndspunktgår sönder, och det enda sättet för priset är upp. Stödet bryts när färre investerare åtar sig, med ännu mer försäljning för att få vinsterna från det tidigare priset. Situationen förändras från en hausseartad flagga till en svängning till baisseartade förhållanden när priserna sjunker, vilket gör köpet till en dålig idé.

(Video) Crypto Trading 101: Bull and Bear Flags (And What They Mean for Price)

Den baisseartade flaggan

Orsakerna

I likhet med den hausseartade flaggan är orsakerna en konsolidering av marknaderna och ett tecken på obeslutsamhet i marknadsförhållandena. Priserna beräknas på liknande sätt mellan en väldefinierad uppsättning toppar och dalar, vars sammanfogning bildar toppen av tabellen för topparna och botten för dalarna.

En fortsättning på prisetrörelseratt spegla mönstret på stolpen, det vill säga en nedåtgående trend, innebär att det var en baisseartad flagga. Om priserna svänger uppåt kommer det att visa sig vara en marknad som bryter björntrenden och priserna återhämtar sig.

Implikationer

Precis som med den hausseartade flaggan spelar efterfrågan och utbudskrafter en nyckelroll hör. Deras implikationer är dock markant olika.

Den första är att priserna har blivit tillräckligt gynnsamma för investerare att försökaköper dippen. De är vanligtvis erfarna handlare som kan ha sålt sina tillgångar till högre priser och tycker att de nuvarande priserna är tillräckligt låga för att kunna flytta in igen. De kan också vara investerare med diversifierade portföljer som flyttar in tillgångar från andra källor i väntan på framtida prisvinster.

Den andra anledningen kan vara att den inneboende efterfrågan på myntet kan öka. En stor drivkraft bakom det är nybörjarinvesterare. Deras attraktion är ofta andra fördelar med att delta i projektet, som att satsa belöningar ellerNFTs

Identifiera en björnflagga från en sving till tjurmarknadsförhållanden

Den takt med vilken investerare väljer att investera i myntet avgör om fluktuationerna är en björnflagga eller en vändning i marknadsförhållandena. Det ligger också i samspelet mellan efterfrågan och utbud, precis som bullflaggan.

(Video) Maximise Profits By Trading Bull & Bear Flags In Crypto Trading

Om efterfrågan är otillräcklig ochStödblir bruten, det är en björnflagga, och det skulle vara klokt av en att sälja sina innehav eller hålla tillbaka med att engagera sig mer i projektet. Att investera är mycket sunt om investeringar driver efterfrågan till en punkt där motståndet bryts. En kommer att köpa dippen.

Författarens anteckning

En tjur- eller björnflagga är en betydande marknadstrend att bemästra. Det kan starkt bidra till skillnaden mellan att vara en veteranhandlare och en nybörjare som fattar i mörkret.

Tricket är att undvika det falska utbrottet, en situation där nivån på stöd eller motstånd är otillräcklig för att upprätthålla farten i en prisrörelse. För detta ändamål hjälper en kombination av tjur- och björnflaggan med andra indikatorer att göra en till en bättre handlare. Att observera varljusstakestängs utanför flaggan och den övergripande MACD-linjebanan hjälper till att fastställa utbrottet ytterligare.

Vad är en hausseartad marknad?

En hausseartad marknad kännetecknas av hög volym, extrema prisrörelser och starkt köptryck. Aktiemäklaren George Graham myntade termen tjurmarknad 1802 i London som sa: "Tjurar klarar sig bra när aktierna går upp". Frasen blev sedan populär bland handlare som skulle hänvisa till varje ökning av aktiekurserna som en "tjur".

(Video) The Only Flag Pattern Video You Will Ever Need... (Forex, Stocks, and Crypto)

Vad är en björnmarknad?

En björnmarknad uppstår när priserna på aktier faller under en viss nivå. Termen "björn" kommer från blankning eftersom björnar letar efter undervärderade aktier och försöker driva ner dem ytterligare. När aktiekurserna faller kraftigt blir det svårt för investerare att sälja aktier till löpande priser och vinsterna blir mindre attraktiva. Detta gör att säljare tvingas köpa fler aktier, vilket gör att priset ökar. Om du skulle investera 100 USD i ett företag vars aktie var prissatt till 10 USD per aktie, plötsligt faller priset till 5 USD per aktie, då skulle det betraktas som en björnmarknad.

Vad är kryptotjurmarknadsindikatorer?

Krypto-tjurmarknadsindikatorer inkluderar Bitcoin-prisanalys, teknisk analys, volym, volatilitet, etc. De flesta kryptoanalytiker fokuserar dock bara på en aspekt, såsom handel, medan de ignorerar andra aspekter som ICO:er och blockchain-teknik. Det bästa sättet att analysera kryptomarknader är att titta på alla dessa aspekter samtidigt. För att göra detta använder vi vår egenutvecklade Fintech Bull Market Indicator, som använder avancerade maskininlärningsalgoritmer för att fånga de underliggande faktorerna som driver den nuvarande trenden och förutsäga framtida rörelser.

FAQs

How do you trade bearish and bullish flag patterns? ›

To trade a bearish or bullish flag pattern, you'd look to open a position shortly after the market breaks out, so you can profit from the resulting move. In a bull flag, you'd place a buy order above the resistance line. In a bear flag, it's a sell order below support.

What is the flag pattern in crypto trading? ›

Flag patterns can be either upward trending (bullish flag) or downward trending (bearish flag). Flag pattern is among the most reliable continuation patterns that traders use because it generates a setup for entering an existing trend that is ready to continue.

How do you stop loss in a bullish flag pattern? ›

Trading a bullish flag pattern: Wait for the price to break out of the Flag's upper trend line in the direction of the original uptrend. Place a long (buy) order here. Place your stop loss at the level where the Flag's lower trend line reaches its lowest point.

What retracement level for bull flag? ›

Hence, a strong bull flag usually needs retracement between 38.2% to 50% before breaking the upper trend line.

What is the flag pattern strategy? ›

The flag pattern is used to identify the possible continuation of a previous trend from a point at which price has drifted against that same trend. Should the trend resume, the price increase could be rapid, making the timing of a trade advantageous by noticing the flag pattern.

How accurate are bull flags? ›

It's not an exact science, but it's about as close to predictable as the stock market gets. The bull flag pattern and its variations are one of the most common and reliable.

What is the bullish flag rule? ›

A bull flag pattern is a bullish trend of a stock that resembles a flag on a flag pole. The stock history shows a sharp rise which is the flag pole followed by an up and down trading pattern. Learning to recognize a bull flag pattern can help investors identify further upward trends for a stock.

How do you trade bear flags? ›

Trading a bear flag pattern

Traders can choose to open a short position on a pullback from the flag's upper trendline or wait until the price breaks below the lower trendline with rising volumes. In either case, the short target is, as a rule, measured by subtracting the flag's peak from the flagpole size.

What is a 3 top crypto pattern? ›

The triple top pattern occurs when the price of an asset creates three peaks at nearly the same price level. The area of the peaks is resistance. The pullbacks between the peaks are called the swing lows.

What are red flags in crypto? ›

Red flag indicators related to this activity include: customer funds deriving from or that are sent to a different jurisdiction to the one in which the user is located. customers using cryptocurrency services located in high-risk jurisdictions with limited or no AML regulations in place, and.

Do chart patterns apply to crypto? ›

Most crypto trading chart patterns are built using trend lines, which connect a series of highs or lows. These trend lines are crucial as the price often reacts to them as psychological barriers.

What is the easiest chart pattern to trade? ›

While there are a number of chart patterns of varying complexity, there are two common chart patterns which occur regularly and provide a relatively simple method for trading. These two patterns are the head and shoulders and the triangle.

When to buy bull flag? ›

The best times to trade the Bull Flag Pattern is just after the market break out, during a strong trending market, or when it's near Support/Resistance. You can enter your trade with a buy stop order above the highs, or wait for a close above the highs.

How accurate is bearish flag? ›

A bear flag pattern is a reliable indicator for predicting the continuation of a bearish trend. However, it is not absolutely accurate and can sometimes be misleading, so it should be used in combination with other trading indicators.

How often do bull flags work? ›

Bull flags usually resolve one way or the other in less than three weeks. Over longer periods, the pattern becomes a rectangle or triangle.

What is the 50 retracement rule? ›

The fifty percent principle is a rule of thumb that anticipates the size of a technical correction. The fifty percent principle states that when a stock or other asset begins to fall after a period of rapid gains, it will lose at least 50% of its most recent gains before the price begins advancing again.

What is the most common flag pattern? ›

What is the most frequently seen Pattern in the country flags? As you can see, horizontal and vertical stripes are the most common patterns.

What is the success rate of a bearish flag pattern? ›

Bear Flag Pattern (67.72% Success) The flag is a continuation pattern that can occur after a strong trending move.

Do bull flags work? ›

Although bull flags indicate a continuation of the current trend, making a move too early can be a mistake, as there is always the chance that an initial breakout could be a false signal. Waiting until the price breaks above the upper trend line may be your best bet.

How long does a bull flag pattern last? ›

So, how long can a bull flag last? Bullish or bearish flag patterns are short-term trends that may last from one to six weeks.

Can a bull flag be bearish? ›

Flag patterns are used to forecast the continuation of the short-term trend from a point in which the price has consolidated. Depending on the trend right before the formation of a shape, flags can be both bullish and bearish.

What happens after bearish flag pattern? ›

The bearish flag is a candlestick chart pattern that signals the extension of the downtrend once the temporary pause is finished. As a continuation pattern, the bear flag helps sellers to push the price action further lower.

How do you identify a bearish flag pattern? ›

A bear flag will look like an inverted bull flag. In a downtrend a bear flag will highlight a slow consolidation higher after an aggressive move lower. This suggests more selling enthusiasm on the move down than on the move up and alludes to the momentum as remaining negative for the security in question.

How long does a bear flag pattern last? ›

Bear flag chart pattern trading strategy (backtest and example)
DescriptionFlagsPennants
Price trend duration50 days52 days
Avg decline leading to the formation18%17%
Avg decline after formation17%17%
Most likely decline after formation15%25%
1 more row

What invalidates a bear flag? ›

A clean motion inside the flag invalidates the bear flag pattern, just like it does with the bull flag. The flagpole's length is used to determine the take profit level.

Why do bear flags work? ›

A bear flag will look like an inverted bull flag. In a downtrend a bear flag will highlight a slow consolidation higher after an aggressive move lower. This suggests more selling enthusiasm on the move down than on the move up and alludes to the momentum as remaining negative for the security in question.

How do you trade bull spread? ›

Explanation. A bull call spread consists of one long call with a lower strike price and one short call with a higher strike price. Both calls have the same underlying stock and the same expiration date. A bull call spread is established for a net debit (or net cost) and profits as the underlying stock rises in price.

How do you trade a bullish market? ›

Trading in a bull market

So, traders will typically 'buy' (go long), meaning that they are taking a speculative position that matches the anticipation of an ongoing price climb. With this sentiment top of mind, traders could opt for long positions using leveraged derivatives such as CFDs.

How do you trade a flag? ›

To trade the flag, traders can time an entry at the lower end of the price channel or wait for a break above the upper channel (yellow). Traders then look to take profits by projecting the length of the flag pole preceding the flag (black dotted line).

How do you trade bull put spread? ›

A bull put spread consists of two put options. First, an investor buys one put option and pays a premium. At the same time, the investor sells a second put option with a strike price that is higher than the one they purchased, receiving a premium for that sale.

What is the formula for bull spread? ›

Calculating Bull Spread Profits and Losses

Breakeven, before commissions, in a bull call spread occurs at (lower strike price + net premium paid). Breakeven, before commissions, in a bull put spread occurs at (upper strike price - net premium received).

What is the formula for the bull spread? ›

How To Calculate The Max Profit. The max profit for a bull call spread is as follows: Bull Call Spread Max Profit = Difference between call option strike price sold and call option strike price purchased – Premium Paid for a bull call spread.

What is the best spread strategy? ›

A Bull Call Spread is made by purchasing one call option and concurrently selling another call option with a lower cost and a higher strike price, both of which have the same expiration date. Furthermore, this is considered the best option selling strategy.

What is the easiest trading strategy? ›

Following the trend is probably the easiest trading strategy for a beginner, based on the premise that the trend is your friend. Contrarian investing refers to going against the market herd. You short a stock when the market is rising or buy it when the market is falling.

How do you predict bull and bear markets? ›

Directional price trends – an upward trend with higher highs and higher lows confirms a bull market, whereas a downward trend with lower highs and lower lows confirms a bear market. Historical price patterns – many technical analysts look to the past to help predict the future.

What is the most bullish strategy? ›

Buying a call option is considered to be the most bullish options strategy. This strategy gives the buyer of the call option the right but not the obligation to buy a security at a specific price at a specific time.

How do you read a bear flag pattern? ›

What is a bear flag? A bear flag is a technical pattern that provides an extension/continuation to an existing downward trend. The bear flag formation is underlined from an initial strong directional move down, followed by a consolidation channel in an upwards direction (see image below).

How do you trade a high tight flag? ›

The first step in trading the high tight flag is properly identifying it. As the pattern is bullish, you have to look for it during an uptrend. For the high tight flag pattern, the price must rise at least 100% over the last 4-8 weeks.

What is the bull put strategy? ›

The bull put spreads is a strategy that “collects option premium and limits risk at the same time.” They profit from both time decay and rising stock prices. A bull put spread is the strategy of choice when the forecast is for neutral to rising prices and there is a desire to limit risk.

What is a butterfly trade? ›

Butterfly spread is a trading strategy that involves open call or put options at a one strike price offset by transactions at a higher and a lower strike price simultaneously. This strategy yields a finite profit or results in a limited loss.

What is an example of a bear put spread? ›

For example, let's assume that a stock is trading at $30. An options trader can use a bear put spread by purchasing one put option contract with a strike price of $35 for a cost of $475 ($4.75 x 100 shares/contract) and selling one put option contract with a strike price of $30 for $175 ($1.75 x 100 shares/contract).

Videos

1. what are flags in trading ? trading crypto best patterns to follow | the meaning behind bear flags
(Understanding crypto - Herve)
2. Bull Flag Pattern #learning Binance Futures Trading #crypto #shorts
(Mak Crypto Signals)
3. Explosive! Bear Flag Chart pattern | Bearish continuation pattern | Chart patterns | Bearish flag
(Fortune Talks )
4. Trading Bull & Bear Flags: Powerful Chart Patterns that WORK!
(HowToTrade)
5. How To Day Trade Bull/Bear Flag Patterns I Stocks and Options I Trading Strategy I Stock Market
(Matt Diamond)
6. LIVE TRADING Bull & Bear Flags On $TSLA | Key Technical Formation
(Vincent Desiano)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Margart Wisoky

Last Updated: 10/08/2023

Views: 6421

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Margart Wisoky

Birthday: 1993-05-13

Address: 2113 Abernathy Knoll, New Tamerafurt, CT 66893-2169

Phone: +25815234346805

Job: Central Developer

Hobby: Machining, Pottery, Rafting, Cosplaying, Jogging, Taekwondo, Scouting

Introduction: My name is Margart Wisoky, I am a gorgeous, shiny, successful, beautiful, adventurous, excited, pleasant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.