Form av prestationsbaserad tilldelning av begränsad aktieandel (2023)

EX-10.094fy23exhibit1009.htmEX-10.09 Dokument

Utställning 10.09

GEN DIGITAL INC.

PRESTANDABASERAT BEGRÄNSAD LAGERENHET MEDDELANDE OM BETYDNING AV TILLDELNING

Effektiv _________ och i enlighet med villkoren i Gen Digital Inc. 2013 Equity Incentive Plan, som ändras från tid till annan, beviljar Gen Digital Inc., ett Delaware-företag, härmed individen som anges nedan (“

Deltagare

”) de prestationsbaserade begränsade aktieenheterna (den ”

PRU:er

”) som anges nedan. Denna tilldelning av PRU:erna är föremål för de villkor som anges häri och i Performance Based Restricted Stock Unit Award Agreement (”

Avtal

”), som införlivas häri genom referens. Termer med versaler som används men inte definieras här ska ha de betydelser som anges i planen.

Deltagare:________________________________________
Prisdatum:________________________________________
Typ av PRU ([___]):________________________________________
Totalt antal PRU:er:________________________________________
Aktuellt totalt värde av utmärkelsen:
$

__________________________________

Resultatperiod:Börjar på:Slutar på:
Intjänandeschema:Intjänandeperiod:Aktier:Slutlig mätningsdatum:
_________________________________________
Tillämplig prestanda FY:

Avser bolagets räkenskapsår som slutar.

Nuvarande FY:Ska betyda företagets nuvarande räkenskapsår som slutar.

Deltagaren samtycker till att vara bunden av villkoren i detta meddelande om beviljande av tilldelning (den "

Meddelande om bidrag

”), planen och avtalet. Deltagaren har granskat planen, detta meddelande om bidrag och avtalet i sin helhet, har haft möjlighet att inhämta råd från advokat innan han verkställer detta meddelande om bidrag och förstår till fullo alla bestämmelser i planen, detta meddelande om bidrag och avtalet . Deltagaren samtycker härmed till att acceptera alla beslut eller tolkningar av kommittén som bindande, avgörande och slutgiltiga i frågor som uppstår under planen, detta meddelande om bidrag eller avtalet. Detta meddelande om bidrag kan verkställas i en eller flera motsvarigheter (inklusive portabla dokumentformat (.pdf) och faxmotparter), som var och en ska anses vara ett original, men som alla tillsammans ska utgöra ett och samma avtal.

Utan hinder av någon bestämmelse i detta meddelande om bidrag eller avtalet, om deltagaren inte har avvisat detta meddelande om bidrag (enligt avtalet) inom trettio (30) dagar efter meddelandet om bidrag som anges ovan, kommer deltagaren att anses ha accepterat denna utmärkelse, med förbehåll för alla villkoren i detta meddelande om bidrag, avtalet och planen.


PRU GBL 17 (FY23 CAGR)Uppdaterad: 2022-10-05

Utställning 10.09

GEN DIGITAL INC.

PRESTANDABASERAT AVTAL FÖR BEGRÄNSAD LAGERENHET

SKÄL

A.Styrelsen har antagit 2013 års aktieincitamentsplan (som ändrats från tid till annan (den "

Planen

”)) i syfte att ge incitament för att attrahera, behålla och motivera berättigade personer vars nuvarande och potentiella bidrag är viktiga för Gen Digital Inc.s framgång (”

Företag

”) och dess dotterbolag och dotterbolag (för att undvika tvivel ska alla hänvisningar till företaget enligt planen betyda Gen Digital Inc.).


B.Deltagaren ska tillhandahålla värdefulla tjänster till företaget och/eller dess dotterbolag och dotterbolag, och detta prestationsbaserade avtal om begränsade aktieandelar (inklusive eventuella ytterligare villkor som anges i eventuella bilagor till detta "

Avtal

”) verkställs i enlighet med, och är avsedd att genomföra planens syften i samband med företagets emission av rättigheter med avseende på aktierna i företagets stamaktier, nominellt 0,01 USD per aktie (”

Stamaktier

”) i form av prestationsbaserade begränsade aktieenheter (var och en, en ”

PRU

”).

C.Alla termer med versaler i detta avtal ska ha den innebörd som tilldelas dem i meddelandet om bidrag, bilaga A eller bilaga B som bifogas detta. Alla odefinierade termer ska ha den innebörd som tilldelats dem i planen.

SÅ DÄRFÖR, överenskoms härmed följande:

1.

Tilldelning av prestationsbaserade begränsade aktier. Företaget tilldelar härmed deltagaren PRU:erna som anges i meddelandet om bidrag och under villkoren i planen. Varje PRU representerar rätten att erhålla en andel av stamaktier vid intjänande baserat på uppnåendet av prestationsmålen som anges i meddelandet om bidrag och bilaga B (vardera, en "

Dela med sig

”), med förbehåll för bestämmelserna i detta avtal (inklusive eventuella bilagor till detta). Antalet andelar som omfattas av denna utmärkelse, det tillämpliga intjänandeschemat för PRU:erna och andelarna, datumen då dessa intjänade andelar ska utfärdas till deltagaren och de återstående villkoren för denna utmärkelse ska vara som anges i detta avtal ( inklusive eventuella bilagor till detta).

2.

Bevilja godkännande;Bekräftelse. Företaget och deltagaren är överens om att PRU:erna beviljas under och styrs av bidragsmeddelandet (enligt definitionen nedan), detta avtal och bestämmelserna i planen. Deltagaren: (a) bekräftar mottagandet av en kopia av planprospektet, (b) intygar att deltagaren noggrant har läst och är bekant med bestämmelserna däri, och (c) accepterar härmed PRU:erna i enlighet med alla villkor och villkor i detta avtal som anges häri, i planen och i bidragsmeddelandet. Om deltagaren inte vill ta emot PRU:erna och/eller inte samtycker till och samtycker till villkoren för vilka PRU:erna erbjuds, enligt vad som anges i detta avtal (inklusive eventuella bilagor till detta) och planen, måste deltagaren avvisa denna Award via webbplatsen för företagets utsedda mäklare, senast trettio (30) dagar efter tilldelningsdatumet (enligt definitionen nedan) som anges i bidragsmeddelandet. Om deltagaren avvisar denna utmärkelse, kommer denna utmärkelse omedelbart att förverkas och annulleras utan vederlag. Deltagarens underlåtenhet att avvisa denna utmärkelse inom denna trettio (30) dagars period kommer att utgöra deltagarens godkännande av denna utmärkelse och alla villkor för denna utmärkelse, som anges i detta avtal och planen.

2

Utställning 10.09

SAMMANFATTNING AV PRIS

Tilldelningsdatum och antal aktier som är föremål för tilldelning:Såsom anges i meddelandet om bidrag.
Intjänandeschema:

Aktierna ska intjänas i enlighet med det schema som anges i bilaga B härtill och meddelandet om tilldelning.

Med förbehåll för bestämmelserna i bilaga B härtill, ska andelarna som kan tjänas in på varje tillämpligt intjänandedatum endast intjänas på det datumet om deltagarens anställning inte har avslutats vid detta datum, och inga ytterligare andelar ska intjänas efter deltagarens uppsägning .

EmissionsschemaDe andelar som deltagaren intjänar i ska kunna emitteras enligt punkt 6. Det faktiska antalet intjänade andelar som ska emitteras kommer dock att omfattas av bestämmelserna i punkt 7 (i enlighet med vilka tillämpliga källskatter ska tas ut) och bilaga B.
3.

Begränsad överlåtbarhet. Denna utmärkelse, och eventuella intressen däri, får inte säljas, pantsättas, tilldelas, hypotekeras, överföras eller avyttras på något sätt av deltagaren, annat än genom testamente eller enligt härkomst- och distributionslagarna om inte annat bestäms av kommittén eller dess delegat(er) i enlighet med villkoren i planen från fall till fall.

4.

Upphörande av tjänsten. Med förbehåll för bestämmelserna i bilaga B till detta, om deltagarens tjänst som anställd, styrelseledamot, konsult, oberoende entreprenör eller rådgivare till företaget eller ett moderbolag, dotterbolag eller ett dotterbolag till företaget avslutas av någon anledning (oavsett om det är i strid eller inte av lokala arbetslagar) innan intjänande av en eller flera andelar som omfattas av denna utmärkelse, då PRU:er som täcker sådana ointjänade andelar kommer omedelbart därefter att annulleras, deltagaren ska upphöra att ha någon rätt eller rätt att ta emot andelar under de annullerade PRU:er och Deltagarens rätt att ta emot PRU:er och intjäna under Planen med avseende på dessa, om sådana finns, kommer att upphöra från och med det datum då Deltagaren inte längre aktivt tillhandahåller tjänsten. För tjänsteändamål ska överföring av anställning mellan företaget och något dotterbolag eller dotterbolag inte utgöra uppsägning av tjänsten. Kommittén ska ha exklusiv befogenhet att avgöra när deltagaren inte längre aktivt tillhandahåller tjänster för planens syften.

5.Justering i aktier. Deltagaren bekräftar att PRU:erna och de aktier som omfattas av PRU:erna är föremål för justering, modifiering och uppsägning i vissa händelser enligt vad som anges i detta Avtal och Planen. Skulle någon förändring göras i Bolagets stamaktier på grund av aktieutdelning, rekapitalisering, aktiesplit, omvänd aktiesplit, underavdelning, kombination, omklassificering eller liknande förändring av Bolagets kapitalstruktur utan vederlag eller om det finns en förändring i företagsstrukturen, ska lämpliga justeringar göras av det totala antalet och/eller klass av värdepapper som kan utfärdas i enlighet med denna utmärkelse för att återspegla en sådan förändring och därigenom förhindra en utspädning eller utökning av förmånerna nedan i enlighet med avsnitt 2.2 i Planen.


3

Utställning 10.09

a.Så snart som det är praktiskt möjligt efter det tillämpliga intjänandedatumet för någon del av PRU (inklusive det datum (om någon) då intjänande av någon del av denna PRU accelererar), ska företaget utfärda ett certifikat till eller på uppdrag av deltagaren ( som kan vara i elektronisk form) för det tillämpliga antalet underliggande aktier i stamaktier som intjänats på detta sätt, dock med förbehåll för bestämmelserna i punkt 7 enligt vilka tillämpliga källskatter ska tas ut. I inget fall ska likviddagen (det vill säga det datum då andelarna utfärdas) vara senare än två och en halv (2½) månad efter det senare av (i) slutet av bolagets räkenskapsår då det tillämpliga intjänandedatumet inträffar eller (ii) slutet av det kalenderår då det tillämpliga intjänandedatumet inträffar. Aktiernas värde ska inte bära någon ränta på grund av tidens gång.

b.Om företaget fastställer att deltagaren är en "specificerad anställd" enligt definitionen i reglerna under avsnitt 409A i koden, vid tidpunkten för deltagarens "separation från tjänst", enligt definitionen i dessa regler, då alla enheter som annars skulle ha avvecklats under de första sex månaderna efter deltagarens avskiljande från tjänst kommer istället att regleras under den sjunde månaden efter deltagarens avskiljande från tjänst, såvida inte avvecklingen av dessa enheter är undantagen från avsnitt 409A i koden.

c.Under inga omständigheter får delandelar emitteras.

d.Innehavaren av denna Award ska inte ha några aktieägarrättigheter, inklusive rösträtt, med avseende på andelarna som omfattas av PRU:erna tills prisinnehavaren blir rekordinnehavare av dessa andelar efter deras faktiska utfärdande och efter tillfredsställelse av de skatterelaterade objekten (enligt definitionen nedan).

7.

Skatterelaterade artiklar.Företaget eller ett av dess dotterbolag kan bedöma tillämplig skatteskuld och krav (inklusive eventuell inkomstskatt eller skatteinnehållning, sociala avgifter, erforderliga avdrag eller andra betalningar) i samband med deltagarens deltagande i planen, inklusive, utan begränsning, sådan skuld. i samband med beviljandet eller intjänande av PRU:erna eller försäljningen av de underliggande aktierna (sammantaget "Skatterelaterade poster"). Dessa krav kan ändras från tid till annan när lagar eller tolkningar ändras. Oavsett företagets eller något dotterbolags agerande i detta avseende, och som ett villkor för beviljande, intjänande och avveckling av PRU:erna, erkänner och samtycker deltagaren härmed att alla skatterelaterade objekt ska vara deltagarens ansvar och ansvar och kan överstiga varje belopp som faktiskt beräknats, hållits inne eller begärts av deltagaren av företaget eller något dotterbolag. Vidare erkänner och samtycker deltagaren till att företaget (a) inte gör några utfästelser eller åtaganden angående behandlingen av några skatterelaterade föremål i samband med någon aspekt av PRU:erna; och (b) inte förbinder sig att strukturera villkoren för tilldelningen eller någon aspekt av PRU:erna för att minska eller eliminera deltagarens ansvar för skatterelaterade föremål eller uppnå något särskilt skatteresultat. Deltagaren erkänner att Bolagets skyldighet att emittera eller leverera andelar ska vara föremål för tillfredsställelse av alla skatterelaterade poster. Skatterelaterade poster ska tillgodoses genom att företaget håller inne alla eller en del av andelar som annars skulle emitteras till deltagaren vid avveckling av de intjänade PRU:erna; förutsatt att belopp som innehålls inte ska överstiga det belopp som är nödvändigt för att uppfylla företagets skatteinnehållningsskyldigheter. Sådana undanhållna andelar ska värderas baserat på det verkliga marknadsvärdet från och med den dag då innehållsförpliktelserna uppfylls. Dessutom samtycker deltagaren till att betala företaget eller samarbetspartnern alla skatterelaterade föremål som inte kan uppfyllas med ovanstående metoder. Deltagaren samtycker också till att deltagaren inte kommer att göra några anspråk gentemot företaget eller någon av dess styrelseledamöter, deltagare eller närstående relaterade till skatteskulder som härrör från PRU:erna. Deltagaren erkänner och samtycker vidare till att deltagaren är ansvarig för att lämna in all relevant dokumentation som kan krävas i samband med PRU:erna eller eventuella skatterelaterade objekt (andra än anmälningar eller dokumentation som är företagets eller ett dotterbolags specifika skyldighet enligt tillämplig lag) såsom men inte begränsat till personliga inkomstdeklarationer eller rapporteringsutlåtanden i samband med beviljande, intjänande eller avveckling av PRU:erna, innehavet av andelar eller bank- eller mäklarkonton, den efterföljande försäljningen av andelar och mottagandet av eventuella utdelningar. Deltagaren förstår också att tillämpliga lagar kan kräva olika värderingsmetoder för andelar eller PRU för beräkning av skatt-

4

Utställning 10.09

Relaterade objekt, och företaget tar inget ansvar eller ansvar i relation till någon sådan värdering eller för någon beräkning eller rapportering av inkomst eller skatterelaterade poster som kan krävas av deltagaren enligt tillämpliga lagar. Vidare, om deltagaren har blivit föremål för skatterelaterade poster i mer än en jurisdiktion, erkänner deltagaren att företaget eller ett dotterbolag kan behöva hålla inne eller redogöra för skatterelaterade poster i mer än en jurisdiktion.

8.

Efterlevnad av lagar och förordningar.

a.Emissionen av stamaktier i enlighet med PRU ska vara föremål för efterlevnad av företaget och deltagaren med alla tillämpliga krav i lag som hänför sig till detta, och med alla tillämpliga bestämmelser på någon börs (eller en etablerad marknad, om tillämpligt) på som stamaktien kan noteras för handel vid tidpunkten för sådan emission.

b.Bolagets oförmåga att erhålla godkännande från något tillsynsorgan som har befogenheter som Bolaget anser vara nödvändiga för en laglig emission av stamaktier härmed befriar företaget från allt ansvar med avseende på utebliven emission av stamaktier. vilket sådant godkännande inte ska ha erhållits. Företaget ska dock göra sitt bästa för att få alla sådana godkännanden.

9.

Efterträdare och tilldelningar. Förutom i den utsträckning annat anges i detta avtal, ska bestämmelserna i detta avtal vara till förmån för och vara bindande för företaget och dess efterträdare och överlåtare och deltagare, deltagarens överlåtare, de juridiska ombuden, arvingarna och legatarerna till deltagarens kvarlåtenskap. och eventuella förmånstagare som utsetts av deltagaren (med förbehåll för de restriktioner för överföring som anges i detta prisavtal och planen).

10.

Lägger märke till. Varje meddelande som krävs för att ges eller levereras till företaget enligt villkoren i detta avtal ska vara skriftligt och adresserat till företaget på dess huvudkontor med uppmärksamhet till chefsjuristen. Varje meddelande som krävs för att lämnas eller levereras till deltagaren ska vara skriftligt och adresserat till deltagaren på den adress som finns hos företaget. Alla meddelanden ska anses effektiva vid personlig leverans eller vid insättning i amerikansk post, porto förbetalt och korrekt adresserat till den part som ska meddelas.

11.

Konstruktion. Detta avtal och meddelandet om bidrag som bevisas härmed görs och beviljas i enlighet med planen och är i alla avseenden begränsade av och föremål för planens villkor. I händelse av konflikt mellan villkoren i detta avtal och planen ska villkoren i planen gälla. Alla beslut av kommittén med avseende på frågor eller frågor som uppstår under planen eller detta avtal ska vara avgörande och bindande för alla personer som har ett intresse i PRU.

12.

Gällande lag och plats. Tolkningen, genomförandet och upprätthållandet av detta avtal ska styras av lagarna i staten Delaware utan att tillgripa den statens lagvalsregler. I syfte att föra en tvist som uppstår direkt eller indirekt från förhållandet mellan parterna som bevisas av denna utmärkelse eller detta avtal, underkastar sig parterna härmed och samtycker till den exklusiva jurisdiktionen i staten Delaware och samtycker till att sådana rättstvister endast ska föras i domstolarna i Delaware, eller de federala domstolarna för United States District Court för District of Delaware, och inga andra domstolar, där detta beviljande görs och/eller ska utföras.

13.

Överskottsandelar. Om andelarna som omfattas av detta avtal överstiger, från och med den dag då PRU beviljas, antalet aktier i stamaktier som utan aktieägarnas godkännande kan utfärdas enligt planen, ska tilldelningen vara ogiltig med avseende på dessa överskjutande andelar, såvida inte aktieägarnas godkännande av en ändring som tillräckligt ökar antalet aktier i stamaktier som kan emitteras enligt planen erhålls i enlighet med bestämmelserna i planen.

14.

Anställning At-Will. Ingenting i detta avtal eller i planen ska ge deltagaren någon rätt att fortsätta i anställningen av företaget under någon period av specifik varaktighet eller störa eller på annat sätt begränsa företagets (eller något moder- eller dotterbolags) rättigheter.

5

Utställning 10.09

anställa eller behålla deltagare) eller deltagare, vilka rättigheter härmed uttryckligen förbehålls av var och en, att när som helst avsluta Deltagarens tjänst hos företaget av vilken anledning som helst, med eller utan orsak.

15.

Avskiljbarhet. Bestämmelserna i detta avtal är avskiljbara och om någon eller flera bestämmelser fastställs vara olagliga eller på annat sätt omöjliga att verkställa, helt eller delvis, ska de återstående bestämmelserna ändå vara bindande och verkställbara.

16.

Elektronisk leverans och acceptans.Företaget kan, efter eget gottfinnande, besluta att leverera alla dokument relaterade till deltagande i Planen, PRU:er som beviljats ​​enligt Planen eller framtida PRU:er som kan beviljas enligt Planen (inklusive, utan begränsning, upplysningar som kan krävas av Värdepapperen och Exchange Commission) på elektronisk väg eller för att begära deltagarens samtycke att delta i planen på elektronisk väg. Deltagaren samtycker härmed till att ta emot sådana dokument via elektronisk leverans och, om så begärs, samtycka till att delta i planen genom ett online- eller elektroniskt system som upprättats och underhålls av företaget eller annan tredje part som utsetts av företaget.

17.Bilagor. Utan hinder av eventuella bestämmelser i detta avtal ska denna utmärkelse omfattas av de villkor och villkor som anges i eventuella bilagor till detta avtal. Dessutom, om deltagaren flyttar mellan de länder som ingår i bilaga C, kommer de landsspecifika villkoren för det nya landet att gälla för deltagaren, i den mån företaget avgör att tillämpningen av sådana villkor är nödvändig eller tillrådlig för juridiska eller administrativa skäl. Eventuella bilagor utgör en del av detta avtal.

18.Avstående. Deltagaren är medveten om att ett avstående från företagets sida av brott mot någon bestämmelse i detta avtal inte ska fungera eller tolkas som ett avstående från någon annan bestämmelse i detta avtal, eller från något efterföljande brott från deltagaren eller någon annan deltagare.

19.

Införande av andra krav. Bolaget förbehåller sig rätten att ställa andra krav på deltagares deltagande i planen, på tilldelningen och på alla andelar som förvärvats under planen, i den mån företaget bedömer att det är nödvändigt eller tillrådligt för att följa lokal lag eller underlätta administrationen i planen och att kräva att deltagaren undertecknar eventuella ytterligare avtal eller åtaganden som kan vara nödvändiga för att genomföra det föregående.

20.Utmärkelsen är beroende av företagets återbetalning eller återbetalning. För att undvika tvivel ska deltagaren vara föremål för efterlevnad av tillämplig lag, företagets uppförandekod och företagets företagspolicyer, i tillämpliga fall, inklusive men inte begränsat till företagets policy för återvinning av ersättning. Oavsett vad som sägs motsatsen häri, (i) efterlevnad av tillämplig lag, företagets uppförandekod och företagets företagspolicy, i tillämpliga fall, ska vara en förutsättning för att tjäna in, eller intjäna, med avseende på, alla PRU:er och (ii) ) alla PRU:er som omfattas av företagets policy för ersättningsåtervinning kommer inte att tjänas in eller intjänas, även om de redan har beviljats, betalats eller reglerats, förrän företagets policy för återvinning av ersättning upphör att gälla för sådana utmärkelser och andra intjänandevillkor som är tillämpliga på sådana utmärkelser är nöjda.


6

Utställning 10.09

ACCEPTERANDE AV AVTALET

Om deltagaren inte går med på de villkor som detta avtal erbjuds på, måste deltagaren avvisa denna utmärkelse via webbplatsen för företagets utsedda mäklare, Morgan Stanley, senast trettio (30) dagar efter tilldelningsdatumet. Deltagaren kan även kontakta Bolaget på

sadminmailbox@gendigital.com

för alternativa instruktioner. Deltagarens underlåtenhet att avvisa denna utmärkelse, ett icke-avslag, kommer att innebära att deltagaren accepterar denna utmärkelse inklusive alla villkor, bilagor härtill och planen.

7

Utställning 10.09

BILAGA A

DEFINITIONER

Följande definitioner ska gälla enligt avtalet:

1.Avtalska betyda detta prestationsbaserade avtal om tilldelning av begränsad aktieandel (inklusive eventuella ytterligare villkor som anges i eventuella bilagor som är bifogade därtill).

2.Tilldelaavser tilldelningen av de PRU:er som anges i meddelandet om beviljande och som görs till deltagaren i enlighet med villkoren i detta avtal.

3.Prisdatumavser det datum då PRU:erna beviljas deltagaren i enlighet med avtalet och ska vara det datum som anges i meddelandet om beviljande.

4.Kodaskall betyda Internal Revenue Code från 1986, i dess ändrade lydelse.

5.Utskottavser kommittén för ersättning och ledarskapsutveckling i bolagets styrelse.

6.Företagstransaktion ska betyda

(a)en upplösning eller likvidation av bolaget,

(b)en fusion eller konsolidering där bolaget inte är det överlevande bolaget (annat än en fusion eller konsolidering med ett helägt dotterbolag, en återregistrering av bolaget i en annan jurisdiktion eller annan transaktion där det inte sker någon väsentlig förändring av aktieägarna av företaget eller deras relativa aktieinnehav och de utmärkelser som beviljats ​​enligt planen antas, konverteras eller ersätts av det efterträdande bolaget, vilket antagande kommer att vara bindande för alla deltagare),

(c)en fusion där bolaget är det överlevande bolaget men efter vilket aktieägarna i bolaget (andra än alla aktieägare som går samman (eller som äger eller kontrollerar ett annat bolag som går samman) med bolaget i en sådan fusion) upphör att äga sina aktier eller andra ägarandelar i bolaget,

(d)försäljning av i stort sett alla bolagets tillgångar, eller

(e)alla andra transaktioner som kvalificerar sig som en "företagstransaktion" enligt avsnitt 424(a) i koden där aktieägarna i företaget avstår från hela sitt kapitalandel i företaget (förutom förvärv, försäljning eller överlåtelse av alla eller i stort sett alla av de utestående aktierna i Bolaget från eller av Bolagets aktieägare).

7.Stamaktierska betyda aktier i företagets stamaktier, nominellt värde $0,01 per aktie.

8.Meddelande om bidragavser sådant meddelande som tillhandahålls av företagets lageradministrationsavdelning, eller sådan annan tillämplig avdelning på företaget, som ger deltagaren meddelande om utfärdandet av en PRU-utmärkelse i enlighet med planen och villkoren i detta avtal.

9.Deltagareavser den person som nämns i meddelandet om bidrag avseende de PRU:er som omfattas av detta avtal.

10.Planenavser företagets 2013 aktieincitamentsplan, eftersom det kan ändras från tid till annan.

A-1

Utställning 10.09


A-2

APPENDIX B

PRESTANDA SCHEMA

Antalet PRU:er som kommer att tjänas in ska baseras på mätvärdena som anges nedan. Termer som inte på annat sätt definieras i Bilaga A eller B ska ha den innebörd som tillskrivs dem i Planen.

1. Tilldelning av prestationsbaserade begränsade aktier.

Med förbehåll för villkoren i avtalet, meddelandet om bidrag och planen beviljar företaget härmed deltagaren ett antal PRU:er som anges i meddelandet om beviljande (den "PRU-anslag”), med förbehåll för intjänandevillkor som anges i meddelandet om beviljande och nedan.

2. Prestandamått.1

3. Kommittécertifiering och intjänande av PRU:er.

Så snart det är praktiskt möjligt efter det att 2 har slutförts, ska kommittén fastställa och skriftligen intyga 3. Trots det föregående, om PRU:erna i enlighet med avsnitt 5 nedan, upphör att omfattas av prestationsnivåerna, ska certifiering av kommittén inte längre krävas för att PRU:erna ska bli intjänade enligt avsnitt 5. Kommitténs fastställande av antalet intjänade och intjänade PRU:er ska vara bindande för deltagaren.

De intjänade PRU:erna kommer att intjänas dagen efter den sista dagen av Prestationsperioden, med förbehåll för (i) Kommittécertifiering enligt ovan och (ii) Deltagarens fortsatta anställning till och med dagen efter den sista dagen av Prestationsperioden, förutom som som anges i avsnitt 5 och 6 nedan.

4. Tidpunkt för avveckling.

Med förbehåll för avsnitt 5 och 6 nedan ska följande avräkningsbestämmelser gälla.

PRU:erna, i den mån de är intjänade, ska regleras så snart som det är praktiskt möjligt efter utgången av Prestationsperioden.

5. Byte av kontroll.

I händelse av en företagstransaktion som utgör en förändring av kontroll, där deltagarens PRU:er antas eller ersätts enligt bestämmelserna i avsnitt 19.1 i planen, deltagarens PRU:er kommer, i den mån det är tillämpligt, att omfattas av accelerationsbestämmelserna i avsnitt 1 i den verkställande retentionsplanen (liksom alla andra bestämmelser i en sådan plan, inklusive avsnitt 3 i denna), förutsatt att om en kvalificerad uppsägning enligt Executive Retention Plan inträffar före eller under det aktuella räkenskapsåret, tillämpligt Prestationsprocenten ska i alla fall vara 100 %, trots andra högre prestationer som förväntas eller förväntas. För att undvika tvivel, förutsätter de föregående accelerationsbestämmelserna en kvalificerande uppsägning efter en sådan förändring av kontroll som anges i avsnitt 1 i den verkställande retentionsplanen.

I händelse av en företagstransaktion som utgör en förändring av kontroll, där det efterträdande företaget inte tar över deltagarens PRU:er eller ersätt en motsvarande utmärkelse så att avsnitt 19.1 i

1 Infoga intjänandevillkor.

2 Infoga tillämplig prestationsperiod.

3 Infoga beskrivning av prestationsnivå.

B-1

Planen gäller och tilldelningen löper ut PRU:er kommer att accelerera och blir omedelbart betalbara.

6. Död, funktionshinder och ofrivillig uppsägning.

Om deltagarens anställning hos företaget (eller något majoritetsägt eller större dotterbolag) upphör av någon annan anledning än dödsfall eller funktionshinder före slutet av det aktuella räkenskapsåret, ska PRU:erna omedelbart avbrytas utan hänsyn.

Om en deltagares anställning hos företaget (eller något majoritetsägt eller mer ägt dotterbolag) upphör på grund av en ofrivillig uppsägning annat än på grund av orsak under prestationsperioden men efter utgången av det aktuella räkenskapsåret, och förutsatt att deltagaren återkommer och verkställer en allmänt frisläppande av anspråk till förmån för företaget (och eventuellt majoritetsägt eller större dotterbolag) inom 60 dagar efter en sådan uppsägning av anställningen, sedan 4.

Om, vid något tillfälle medan utmärkelsen är utestående, deltagarens anställning hos företaget upphör på grund av dödsfall eller funktionshinder, ska utmärkelsen intjänas omedelbart före sådan uppsägning [förutsatt att målnivån uppnåtts].

För tjänsteändamål ska överföring av anställning mellan företaget och något dotterbolag eller dotterbolag inte utgöra en uppsägning av tjänsten. Kommittén ska ha exklusiv befogenhet att avgöra när deltagaren inte längre aktivt tillhandahåller tjänster för planens syften.

[7. Sektion 409A i koden

Utan hinder av övriga bestämmelser häri är detta Performance Based Restricted Stock Unit Agreement avsett att uppfylla kraven i avsnitt 409A i koden, i den utsträckning som är tillämpligt, och detta Performance Based Restricted Stock Unit Agreement ska tolkas för att undvika straffsanktioner enligt avsnittet 409A i koden. Följaktligen ska alla bestämmelser häri, eller införlivade genom referens, tolkas och tolkas för att överensstämma med avsnitt 409A i koden och, om nödvändigt, ska alla sådana bestämmelser anses ändrade för att överensstämma med avsnitt 409A i koden och reglerna därunder. Om någon betalning eller förmån inte kan tillhandahållas eller göras vid den tidpunkt som anges häri utan att ådra sig sanktioner enligt avsnitt 409A i koden, ska sådan förmån eller betalning tillhandahållas i sin helhet vid den tidigaste tidpunkten därefter när sådana sanktioner inte kommer att utdömas. Varje belopp som ska betalas enligt detta avtal och som utgör uppskjuten kompensation enligt avsnitt 409A i koden ska betalas vid den tidpunkt som anges i detta avtal eller annan tid som tillåts enligt avsnitt 409A i koden. Ingen ränta kommer att betalas med avseende på något belopp som betalas inom en tidsperiod som tillåts av, eller försenas på grund av, paragraf 409A i koden. Alla betalningar som ska göras vid uppsägning av anställningen enligt detta avtal och som är uppskjuten kompensation får endast göras vid en "separation från tjänst" enligt avsnitt 409A i koden. I avsnitt 409A i koden ska varje betalning som görs enligt detta avtal behandlas som en separat betalning. Under inga omständigheter får deltagaren direkt eller indirekt ange kalenderåret för betalningen[och vid kvalificerande uppsägning, om uppsägningstiden överskrider två kalenderår, ska eventuella avgångsvederlag, som är uppskjuten ersättning, betalas ut under kalenderåret efter det år då uppsägningen inträffar.] Dessutom, om företaget fastställer att deltagaren är en "specificerad anställd", enligt definitionen i reglerna under avsnitt 409A i koden, vid tidpunkten för deltagarens "separation från tjänst", enligt definitionen i dessa regler, då enheter som annars skulle ha avvecklats under de första sex månaderna efter deltagarens avskiljande från tjänst kommer istället att avräknas under den sjunde månaden efter deltagarens avskiljande från tjänst, om inte avvecklingen av dessa enheter är undantagen från avsnitt 409A i koden.

Trots det föregående ska företaget under inga som helst omständigheter vara ansvarigt för ytterligare skatter, räntor, inkomstinkludering eller andra påföljder som kan åläggas en deltagare enligt avsnitt 409A i

4 Infoga intjänandevillkor.

B-2

kod eller för skadestånd för att inte följa avsnitt 409A i koden såvida inte ett sådant fel är ett resultat av företagets brott mot denna plan eller det prestationsbaserade avtalet om begränsad aktieenhet.]

8.Definitioner

(a).Orsakavser uppsägning eller uppsägning av en deltagare från anställning av en eller flera av följande skäl eller handlingar: (i) underlåtenhet att utföra, till företagets rimliga tillfredsställelse, deltagarens uppgifter och/eller ansvar, såsom tilldelat eller delegerat av företaget; (ii) begå ett grovt brott av moralisk förakt, inklusive men inte begränsat till förskingring eller bedrägeri; (iii) väsentligt brott mot villkoren i deltagarens anställningsavtal, avtal om konfidentialitet och immateriella rättigheter eller något annat avtal av och mellan deltagaren och företaget; (iv) begå någon handling av oärlighet, oredlighet eller bedrägeri på något sätt som påverkar företaget, dess kunder eller dess dotterbolag; (v) alla missförhållanden som försätter företaget i vanrykte, inklusive beteende som skadar eller försämrar företagets affärsmöjligheter, rykte eller ställning i samhället; eller (vi) brott mot företagets policyer, inklusive, utan begränsning, alla brott mot företagets uppförandekod och policyer för global arbetskraftsinkludering; dock förutsatt att företaget ska ge deltagaren en rimlig möjlighet (men inte överstigande 10 kalenderdagar) att, till företagets rimliga tillfredsställelse, bota varje handling eller underlåtenhet som är tillämplig på del (i), (iii), eller (vi) ovan, om det går att bota i företagets beslut; under förutsättning att det är underförstått att uppsåtliga eller grovt vårdslösa handlingar eller försummelser inte kommer att kunna botas.

(b).Byte av kontrollska ha den innebörd som tillskrivs det i den verkställande retentionsplanen;Tillhandahålls dock, att, i den mån ett belopp som utgör uppskjuten ersättning (enligt definitionen i Section409A i Koden) skulle intjänas eller bli betalbart på grund av en Change in Control, ett sådant belopp ska intjänas eller betalas endast om den händelse som utgör en Change in Control skulle också kvalificera sig som en förändring i ägande eller effektiv kontroll över företaget eller en förändring av ägandet av en betydande del av företagets tillgångar, var och en enligt definitionen i avsnitt 409A i koden, som den har varit och kan vara ändras från tid till annan, och alla föreslagna eller slutgiltiga finansföreskrifter och vägledning från Internal Revenue Service som har utfärdats eller kan komma att utfärdas under dessa från tid till annan.

(c).Verkställande Retentionsplan avser Gen Executive Retention Plan som är i kraft på datumet för detta avtal och som hädanefter ändras från tid till annan.

(d). Prorationsfaktor avser en kvot, vars täljare är antalet kalendermånader avrundat till nästa hela månad) som deltagaren var anställd i företaget (eller något majoritetsägt eller större dotterbolag) under den period som inleds med början av treårig prestationsperiod och som slutar med hans eller hennes uppsägningsdatum, och vars nämnare är trettiosex (36) månader.

5

5 Infoga ytterligare definitioner.

B-3

BILAGA C

YTTERLIGARE BESTÄMMELSER FÖR DELTAGARE PLACERADE

UTANFÖR USA

1.Bidragets art. Genom att acceptera detta avtal bekräftar, förstår och samtycker deltagaren att:

a. Planen upprättas frivilligt av företaget, den är diskretionär till sin natur och kan när som helst ändras, ändras, avbrytas eller sägas upp av företaget, såvida inte annat anges i planen eller detta avtal;

b. Beviljandet av PRU:er är exceptionellt, frivilligt och tillfälligt och skapar ingen avtalsenlig eller annan rättighet att ta emot framtida tilldelningar av PRU:er, eller förmåner i stället för PRU:er även om PRU:er har tilldelats tidigare;

c.Alla beslut med avseende på framtida beviljande av PRU:er, om några, kommer att vara efter företagets eget gottfinnande;

d. Deltagarens deltagande i Planen är frivilligt;

e. PRU:erna och andelarna som omfattas av PRU:erna, och inkomsten från och värdet av dessa, är inte avsedda att ersätta några pensionsrättigheter eller ersättning;

f. Deltagarens deltagande i planen kommer inte att skapa eller ändra en rätt till ytterligare anställning hos företaget eller, om det är annorlunda, deltagarens faktiska arbetsgivare (den "Arbetsgivare”) och ska inte störa arbetsgivarens förmåga att avsluta deltagarens tjänst när som helst med eller utan orsak;

g.PRU:er är ett extraordinärt föremål som inte utgör kompensation av något slag för tjänster av något slag som tillhandahålls företaget eller till arbetsgivaren, och PRU:er ligger utanför omfattningen av Deltagarens anställningsavtal, om några;

h.PRU:er och andelarna som omfattas av PRU:erna, och inkomsten från och värdet av dessa, är inte en del av normal eller förväntad ersättning eller lön för något syfte, inklusive, men inte begränsat till, beräkning av eventuellt avgångsvederlag, avgång, uppsägning, uppsägning, uppsägning, utbetalningar vid tjänstgöring, bonusar, långtidsersättningar, semesterersättning, pension eller pensions- eller socialbidrag eller liknande obligatoriska utbetalningar;

i. såvida inte annat överenskommits med företaget, beviljas inte PRU:erna och de aktier som omfattas av PRU:erna, och inkomsten från och värdet av dessa, som vederlag för, eller i samband med, den tjänst som deltagaren kan tillhandahålla som styrelseledamot i ett dotterbolag eller dotterbolag;

j. i händelse av att deltagaren inte är anställd i företaget, kommer beviljandet av PRU inte att tolkas som ett anställningsavtal eller förhållande med företaget; och vidare kommer beviljandet av PRU inte att tolkas som ett anställningsavtal med arbetsgivaren eller något dotterbolag eller dotterbolag till företaget;

k. det framtida värdet på de underliggande andelarna är okänt, obestämbart och kan inte förutsägas med säkerhet;

l. Om deltagaren erhåller andelar vid intjänande, kan värdet på sådana andelar som förvärvats vid intjänande av PRU:er öka eller minska;

m.inget anspråk eller rätt till ersättning eller skadestånd ska uppstå från förverkande av PRU:erna till följd av deltagarens uppsägning (oavsett orsaken till sådan uppsägning och huruvida uppsägningen senare visar sig vara ogiltig eller strider mot arbetslagarna i

D-1

jurisdiktion där deltagaren är anställd eller villkoren i deltagarens anställningsavtal, i förekommande fall), och med hänsyn till denna utmärkelse som deltagaren annars inte är berättigad till, samtycker deltagaren till att inte väcka något anspråk mot företaget eller någon förälder, Dotterbolag eller dotterbolag eller arbetsgivaren;

n.varken företaget, arbetsgivaren eller något moderbolag, dotterbolag eller dotterbolag ska hållas ansvariga för eventuella valutakursfluktuationer mellan deltagarens lokala valuta och amerikanska dollar som kan påverka värdet av PRU:erna eller för eventuella belopp som är skyldiga deltagaren i enlighet med avvecklingen av PRU:erna eller den efterföljande försäljningen av några andelar som förvärvats vid avveckling;

o. Företaget tillhandahåller ingen skattemässig, juridisk eller finansiell rådgivning, och företaget ger inte heller några rekommendationer angående deltagarens deltagande i planen; och

p. Deltagaren bör rådgöra med sina egna personliga skatterådgivare, juridiska och finansiella rådgivare angående deltagande i planen innan han eller hon vidtar några åtgärder relaterade till planen.

2.Språk. Deltagaren bekräftar och samtycker till att han eller hon har tillräckliga kunskaper i engelska, eller har rådfrågat en rådgivare som är tillräckligt kunskaper i engelska, för att han eller hon ska kunna förstå villkoren i detta avtal. Vidare, om deltagaren har mottagit detta avtal eller något annat dokument relaterat till planen översatt till ett annat språk än engelska och om innebörden av den översatta versionen är annorlunda än den engelska versionen, kommer den engelska versionen att styra.

3.Insiderhandelsbegränsningar/marknadsmissbrukslagar. Deltagaren bekräftar att, beroende på deltagarens land, mäklarens land eller det land där andelarna är noterade, kan deltagaren bli föremål för insiderhandelsrestriktioner och/eller marknadsmissbrukslagar i tillämpliga jurisdiktioner, inklusive USA och deltagarens land, vilket kan påverka deltagarens förmåga att acceptera, förvärva, sälja, försöka sälja eller på annat sätt avyttra andelar, rättigheter till andelar (t.ex. PRU) eller rättigheter kopplade till värdet på andelar under sådana tider som deltagaren anses ha "insiderinformation" om företaget, enligt definitionen av lagar eller förordningar i tillämpliga jurisdiktioner. Lokala lagar och regler för insiderhandel kan förbjuda annullering eller ändring av beställningar som deltagaren lagt innan han eller hon hade insiderinformation. Vidare kan deltagaren förbjudas att (i) avslöja insiderinformationen till tredje part (annat än på basis av "need to know") och (ii) "tipsa" tredje part eller på annat sätt få dem att köpa eller sälja värdepapper, där tredje part inkluderar arbetskamrater. Lagarna om insiderhandel och/eller marknadsmissbruk kan skilja sig från företagets insiderhandelspolicy. Deltagaren är ansvarig för att se till att alla tillämpliga restriktioner följs och bör rådfråga sin personliga juridiska rådgivare i denna fråga.

4.Rapportering av utländsk tillgång/konto och valutakontroll. Deltagarens land kan ha vissa valutakontroller och rapporteringskrav för utländska tillgångar och/eller konton som kan påverka hans eller hennes förmåga att köpa eller inneha andelar enligt planen eller få kontanter från hans eller hennes deltagande i planen (inklusive från eventuell mottagen utdelning eller försäljningsintäkter som härrör från försäljning av andelar) på ett mäklar- eller bankkonto utanför deltagarens land. Deltagaren kan bli skyldig att rapportera sådana konton, tillgångar eller transaktioner till skatte- eller andra myndigheter i sitt land. Vidare kan deltagaren krävas att hemföra andelar eller intäkter som förvärvats som ett resultat av deltagande i planen till sitt land genom en utsedd bank/mäklare och/eller inom en viss tid. Deltagaren erkänner och samtycker till att det är hans eller hennes ansvar att följa sådana regler och förstår att deltagaren bör tala med sin personliga juridiska rådgivare för alla detaljer angående rapportering av utländska tillgångar/konton eller rapporteringskrav för valutakontroll i deltagarens land som härrör från hans eller hennes deltagande i planen.

D-2

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated: 05/03/2023

Views: 5245

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.